Regulamin sklepu internetowego www.adakupczak.pl

Obowiązuje od dnia 01.01.2024 rok

1. Zagadnienia wstępne.

Sklep Internetowy www.adakupczak.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

2. Definicje.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wprowadza się definicje następujących pojęć w nim użytych:

2.1. Sprzedawca – Adrianna Kupczak

2.2. Dane kontaktowe Sprzedawcy: Adrianna Kupczak ul. Grobla 76, 34-360 Węgierska Górka, NIP: 5532581589, www.adakupczak.pl, kontakt@adakupczak.pl, +48 664 055 543.

2.3 Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznaje zdolność prawną nabywająca Towary w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

2.4. Konsument- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nabywająca Towary Sprzedawcy nie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

2.5. Kupujący– Klient oraz Konsument.

2.6 . Towary, produkty- produkty Sprzedawcy znajdujące się w zakładce Katalog produktów na stronie internetowej Sprzedawcy Adrianny Kupczak zawierającej nazwy Towarów oraz ceny.

2.7. Sklep- serwis internetowy sklepu internetowego www.adakupczak.pl Sprzedawcy prowadzony pod adresem ul. Grobla 76, 34-350 Węgierska Górka, strona www.adakupczak.pl.

2.8. Koszyk- zakładka znajdująca się na stronie internetowej Sklepu, do której Kupujący dodają Towary, które chcą nabyć.

2.9. Dostawa– usługa transportowa realizowana przez Sprzedawcę, w ramach której Sprzedawca doręcza Kupującemu zakupiony Towar na wskazany przez niego adres zgodnie z cennikiem dostaw znajdującym się w zakładce Sklep na stronie internetowej Sklepu.

2.10. Zamówienie- dokonanie przez Kupującego wyboru Towarów, które chce nabyć za pośrednictwem Sklepu, zawierającego listę wybranych przez Kupującego Towarów, ich ceny, sposób dostawy, adres Kupującego lub inne miejsce wydania Towarów oraz sposób płatności, po potwierdzeniu którego dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy sprzedaży.

2.11. Dowód zakupu- paragon, faktura, potwierdzenie przelewu, potwierdzenie płatności kartą dokumentujące sprzedaż Towarów.

2.12. Regulamin- niniejszy dokument.

2.13. Strony– łącznie Sprzedawca i Kupujący.

3. Oświadczenia Sprzedawcy oraz Gwarancja.

3.1. Sprzedawca oświadcza, że oferowane przez niego Towary:

a. zostały wyprodukowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz także zgodnie z normami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Sprzedawcy;

b. mają jakość umożliwiającą Kupującemu oraz innym osobom trzecim ich używanie zgodnie z ich przeznaczeniem;

c. spełniają warunki bezpieczeństwa określone przez normy polskie lub właściwe przepisy UE.

3.2. Sprzedawca oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego o rękojmi, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli istnienie wady Towaru zostanie stwierdzone po upływie 2 lat od jego wydania;

3.3. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane Towary nie naruszają praw osób trzecich tj. prawa do znaku towarowego.

3.4. Ceny Towarów określone w Katalogu produktów są wyrażone w walucie polskiej i stanowią kwoty brutto. Ceny Towarów nie zawierają kosztów Dostawy.

3.5. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami/w granicach Unii Europejskiej po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sprzedawcą w celu omówienia szczegółów dostawy i płatności.

3.6. Sprzedawca udziela gwarancji na oferowane przez siebie Towary. Szczegółowe postanowienia dotyczące treści gwarancji i jej zakresu są zawarte w katalogu produktów odnośnie do każdego Towaru.

3.7. Sprzedawca oświadcza, iż w zakresie umów zawieranych z Kupującymi będącymi konsumentami stosuje kodeks dobrych praktyk w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

4. Składanie zamówień oraz zawarcie umowy sprzedaży.

4.1. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, co musi zostać potwierdzone poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikonki pojawiającej się na stronie internetowej Sklepu przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

4.2. Kupujący może złożyć Zamówienie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

4.3. Kupujący aby dokonać zamówienia musi korzystać z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari itp.

4.4. Kupując chcąc złożyć zamówienie powinien dokonać kolejno następujących czynności:

a. wybór Towarów w Katalogu Produktów;

b. dodanie wybranych Towarów do Koszyka

c. dokonanie wyboru sposobu płatności

d. dokonanie wyboru rodzaju dostawy oraz miejsca wydania Towarów

e. złożenie Zamówienia poprzez jego potwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam złożenie zamówienia i płacę”.

4.5. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem następuje w chwili złożenia Zamówienia.

4.6. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia.

4.7. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e – mail informację o otrzymaniu zamówienia oraz dołącza fakturę.

4.8. Sprzedawca przystępuje do realizacji złożonego przez Kupującego Zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy.

4.9. Dostawa zamówionego Towaru do Kupującego następuje w terminie od zaraz do 7 dni roboczych, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu, w którym Sprzedawca przystąpił do realizacji Zamówienia. Najczęściej finalizacja zamówienia odbywa się od razu po dokonaniu wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy.

4.10. W ramach Dostawy Sprzedawca załącza do zakupionego Towaru także Dowód zakupu oraz Zamówienie.

4.11. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.

4.12. Produkty w Sklepie internetowym:

a) konsultacje online

b) kursy, szkolenia i webinary online

c) ebooki

d) warsztaty online i stacjonarne

4.13. Warunki realizacji produktów i usług w Sklepie internetowych określa niniejszy Regulamin oraz Oferta znajdująca się w Sklepie internetowym.

5. Cena.

5.1. Cena jest ceną netto i nie obejmuje podatku VAT (jestem podmiotem zwolnionym z VAT na mocy art. 113, ust. 1 i 9 ustawy o VAT). Wówczas wystawiona faktura będzie wystawiona bez VAT.

5.2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

5.3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.

5.4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.

6. Zasady realizacji zamówień.

Produkty elektroniczne

6.1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.

6.2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony do pobrania po zakończeniu płatności lub zostanie wysłany link do jego pobrania na wskazany adres mailowy lub zostaną wysłane dane do logowania na platformę kursową znajdującą się na www.adakupczak.pl. 

6.3. W przypadku Produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie i materiały te będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika z Oferty.

6.4. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do webinarów/ nagrań na żywo, Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i Oferty.

6.5. O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, a liczba pobrań produktu to 3 pobrania.

6.6. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

6.7. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową.

6.8. Po otrzymaniu ebooka i pobraniu go oraz otrzymaniu danych do logowania, dostępu do nagrań itp. nie uwzględnia się zwrotu i reklamacji.

Konsultacje

6.9. Szczegółowe informacje dotyczące usługi konsultacji znajdują się w Ofercie wybranego pakietu.

6.10. Szczegóły dotyczące trwania konsultacji i ilości znajdują się w Ofercie wybranego pakietu.

6.11. Konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu przez Klienta terminu ze Sprzedawcą drogą e-mailową) – o ile nic innego nie wynika z Oferty.

Klient może skorzystać z konsultacji nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia zakupu, o ile nic innego nie wynika z Oferty.

6.12. Istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu konsultacji. Warunkiem zmiany jest odwołanie konsultacji najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem i ustalenie nowego terminu konsultacji. W przypadku nieodwołania konsultacji zgodnie z ww. zasadami, konsultacja zostanie uznana za wykonaną, a pieniądze nie zostaną zwrócone, wobec tego rozumie się, że Klient nie ma prawa żądać zwrotu pieniędzy i roszczeń do reklamacji. Zmiana terminu konsultacji powinna nastąpić e-mailowo na wskazany w Regulaminie adres e-mail.

6.13. Po zakupie wybranego pakietu konsultacji Klient do 7 dni od dnia zakupu otrzymuje na wskazany adres e-mail instrukcje dalszego postępowania: 

a) wypełnienie wywiadu oraz oświadczenia i RODO

b) na podstawie wywiadu Klient samodzielnie pobiera ze strony www.adakupczak.pl z zakładki Oferta- Konsultacje indywidualne- Badania do pobrania zalecenia badań do wykonania, a następnie kontaktuje się, aby ustalić  wstępny termin konsultacji do 5 dni od dnia przysłania ww. dokumentacji (wywiad, oświadczenie RODO) 

c) minimum 5-7 dni przed planowaną konsultacją Klient ma obowiązek przesłać wyniki aktualnych badań

d) konsultacja odbywa się na Google Meet, a reguluje ją informacja zawarta w Ofercie

6.14. Konsultacja w pakiecie PREMIUM trwa 5 miesięcy. Współpraca rozpoczyna się z dniem zakupu współpracy. Klient ma do wykorzystania konsultację i konsultacje kontrolne do 5 miesięcy od dnia rozpoczęcia współpracy. Jej proces przebiega jak w punkcie 6.12, a jej zasady reguluje Oferta.

6.15. Każdy pakiet współpracy rozpoczyna się i liczony jest od dnia złożenia zamówienia i, jak wyżej, czas na podjęcie działań dot. współpracy przez Klienta, to 3 miesiące od dnia zakupu. 

6.16. Współpraca 1:1 indywidualna rozpoczyna się z dniem zakupu wybranego pakietu konsultacji.

6.17. Klient nie może żądać zwrotu pieniędzy za niewykonaną usługę konsultacji, jeżeli wina nastąpiła z jego winy. 

6.18. Prawo odstąpienia od umowy i Reklamacje reguluje punkt 7 Regulaminu.

                                                                                                                Warsztaty, kursy stacjonarne i online

6.20. Rezerwacja miejsca w kursie lub na warsztacie odbywa się poprzez zakup produktu poprzez stronę www.adakupczak.pl w zakładce Sklep.

6.21. Prawo odstąpienia od umowy i reklamację uwzględnia punkt 7 Regulaminu.

6.22. Nie uwzględnia się zwrotu pieniędzy za warsztaty i kursy, szkolenia, w których Klient wziął już udział. 

7. Prawo odstąpienia od umowy.

7.1. Stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta („Prawo konsumenta”) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa Konsumenta.

7.2. Bieg wskazanego 14 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy przez Konsumenta rozpoczyna się od dnia zwarcia umowy. Termin jest zachowany, jeśli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie woli o odstąpieniu pocztą lub za pośrednictwem wiadomości e – mail na adres Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

7.3. Konsument może odstąpić od umowy do 14 dni od dnia zakupu tylko wtedy, gdy zakupiony przez niego Towar nie został użyty. Rozumie się przez to produkt fizyczny, nie wirtualny.

7.4. Po dokonaniu skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest traktowana jako niezawarta.

7.5. Po skutecznym odstąpieniu od umowy Sprzedawca anuluje dostęp Konsumentowi do zakupionego i zwróconego Towaru.

7.6. Konsument pokrywa koszty wysyłki zwróconego Towaru oraz ponosi ryzyko związane ze zwrotem Towaru.

7.7. Na Konsumencie spoczywa odpowiedzialność odszkodowawcza za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności poza wysyłką, jeżeli produkt jest produktem fizycznym.

7.9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.12. Stosownie do treści art. 38 Prawa Konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

c. po pobraniu plików, zalogowaniu się do panelu kursanta, uczestnictwa w warsztatach

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, produkty cyfrowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

k. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.13. Konsument nie może żądać zwrotu pieniędzy i reklamować usługi za niewykonaną konsultację ze swojej winy w wybranym pakiecie, jeśli od dnia zakupu minęły 3 miesiące.

7.14. Konsument nie może żądać zwrotu pieniędzy i reklamować usługi za konsultację w wybranym pakiecie powyżej 14 dni od dnia zakupu, jeśli usługa nie została jeszcze wykonana. Wobec tego rozumie się, że na zgłoszenie prośby o zwrot środków Konsument ma 14 dni od dnia zakupu.

7.15. Zwrotowi nie podlegają produkty cyfrowe, gdy Konsument otrzymał do nich dostęp- wysłanie e-maila z dostępem lub dostępu do platformy kursowej lub produktów cyfrowych po zakupie. Rozumie się przez to: wysłanie ebooka, materiałów PDF, webinarów, masterclassów, nagrań, hasła tymczasowego do platformy kursowej i innych produktów elektronicznych. 

8. Reklamacja.

8.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanych Towarów (wyłączenie na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

8.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumentów z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanych Towarów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

8.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne związane z funkcjonowaniem strony internetowej (płatności internetowe, WordPress i wtyczka Wo Commerce, MailerLite, hosting itd.) i opóźnienia, na które nie ma wpływu. Zrobi jednak wszystko, co w jego mocy, aby rozwiązać dany problem i usterkę.

8.4. W celu skorzystania z prawa reklamacji, Konsumenci powinni wypełnić formularz reklamacyjny zamieszczony w na stronie internetowej Sklepu (formularz dostępny pod regulaminem) oraz przesłać go Sprzedawcy pocztą lub za pośrednictwem wiadomości e – mail zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt 2.2 Regulaminu.

8.4. Niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca ustosunkuje się do niej – w przypadku Konsumenta – nie później niż w terminie 14 dniu roboczych. Po bezskutecznym upływie tego terminu reklamację poczytuje się za zasadną.

8.5. Towary w ramach rozpoznawania reklamacji powinny zostać przekazane przez Kupującego Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 2.2 Regulaminu.

8.6. Reklamacja zostaje rozpatrywana indywidualnie ze względu na charakter cyfrowy oferowanych usług. I musi zostać zatwierdzona przez Sprzedawcę po wnikliwej weryfikacji reklamacji.

8.7. Nie uwzględnia się reklamacji od wykonanych usług, a tym bardziej niewykonanych usług z winy Konsumenta.

8.8. Nie uwzględnia się reklamacji produktów elektronicznych tj. kursy, nagrania webinarów, masterclassów czy ebooków.

8.9. Nie uwzględnia się reklamacji za konsultacje, kursy, szkolenia, warsztaty i inne, w których Konsument wziął już udział.

9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

9.1. Polityka prywatności oraz kwestie bezpieczeństwa danych osobowych mające zastosowanie do Regulaminu zostały uregulowane w dokumencie „Polityka prywatności” znajdującym się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Polityka prywatności.

10. Pozasądowe rozwiązywanie sporów – Internetowe rozstrzyganie sporów (ODR).

10.1. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Sprzedawca, a Konsumentem mające źródło w złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu powinny zostać w pierwszej kolejności rozstrzygane ugodowo.

10.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

10.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl.
10.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

11. Prawo do korzystania z utworów (licencja). Prawo autorskie.

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego (w szczególności sprzedawanych w Sklepie Internetowym treści cyfrowych) i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom trzecim, od których Sprzedawca uzyskał wymagane prawem zezwolenia.

11.2. Poniższe postanowienia Regulaminu mają na celu określenie zasad udzielania licencji Klientowi przez Sprzedawcę na Produkty objęte ochroną Prawa Autorskiego, w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z Produktu.

11.3. Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

11.4. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w celach zarobkowych.

11.5. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszona i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania
Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu) oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

12. Prawa przedsiębiorcy.

12.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
12.2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
12.3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
12.4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
12.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
12.6. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
12.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
12.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11. Facebook Pixel Custom Audience.

13.1. Na naszej stronie internetowej używamy tzw. Facebook Pixel, narzędzie platformy Facebook, będącej własnością
Facebook Inc., z siedzibą w 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bądź w przypadku użytkowników z Europy, Facebook Ireland Ltd., z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, która prowadzi działalność jako „Facebook”.
13.2. Funkcja ta służy do prezentacji reklam („Facebook-Ads”) w ramach wizyt w sieci Facebook, dopasowanych do zainteresowań naszych odwiedzających.
13.3. Zależy nam, aby nasze reklamy odpowiadały potencjalnym zainteresowaniom użytkowników. Ponadto, za pomocą narzędzia Facebook Pixel możemy przeanalizować działanie reklam, w celach statystycznych oraz badań rynkowych, poprzez sprawdzenie jak wielu użytkowników klika w reklamy Facebooka.
13.4. Facebook Pixel jest uruchamiany przez serwis Facebook po wejściu na naszą stronę i może zapisywać tzw. pliki cookie na Państwa urządzeniu. Kiedy zalogują się Państwo w serwisie Facebook, informacje zostaną przyporządkowane do osobistego konta użytkownika. Zebrane przez Pixel dane nie umożliwiają ustalenia tożsamości użytkownika.
13.5. Ściąganie i przetwarzanie danych przez Facebook podlega zasadom ochrony danych Facebook. Więcej informacji pod linkiem.

14. Konto użytkownika w panelu kursowym.

14.1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto po zakupie danego Produktu. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.

14.2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika.

14.3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie Użytkownika.

14.4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące

Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.

14.5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny tylko w sytuacji, gdy nie logował się do Konta (rozumie się przez to korzystanie z zasobów Konta tj. kursy, warsztaty itd.)

14.6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.

14.7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:

  • z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;

  • bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

15. Dane osobowe.

15.1. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej w zakładce Polityka prywatności.

16. Opinie o produktach wyświetlane w Sklepie.

16.1. W ramach strony internetowej reprezentowane są opinie Klientów. Sprzedawca dochowuje wszelkiej staranności, by opinie oparte były na rzeczywistych odczuciach Klientów.

16.2. Prezentowane na stronie internetowej opinie są weryfikowane i pochodzą wyłącznie od osób, które korzystają z produktów Sprzedawcy.

16.3. Opinie w Sklepie pochodzą również od zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie klientów np. do social mediów. Są prezentowane w formie opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi Klienta lub w formie pozbawionej wizerunku i danych Klienta.

16.4. W jaki sposób Sprzedawca weryfikujemy opinie? Sprzedawca kontaktuje się z osobami, które je wystawiły z podziękowaniem czy prośbą o zgodę na publikację opinii. Jeśli Sprzedawca nie jest w stanie zweryfikować podmiotu, który wystawił opinię- nie zamieszcza jej na stronie internetowej.

16.5. W przypadku pytań dotyczących opinii można kontaktować się pod adres kontakt@adakupczak.pl.

17. Postanowienia końcowe.

17.1. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu lub jego części, o czym poinformuje Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem – nie krótszym niż 7 -dniowym.

17.2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

Załącznik nr 1.


Wzór formularza odstąpienia od umowy (dla Konsumenta)
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy w formie papierowej z odręcznym podpisem)

                                       Adresat…………………………

Ja, niżej podpisany, informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów/usług: ………………

Data zawarcia umowy: …………………………
Data otrzymania produktu: ……………………..
Imię i nazwisko Konsumenta: …………………
Adres Konsumenta: ………………………..
Adres e-mail: ……………………………..


Data i podpis Konsumenta

…………………………………..

Załącznik nr 2.

Wzór formularza reklamacji (dla Konsumenta)

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku niezgodności Towaru z Umową)

Dotyczy zamówienia nr: ………… z dnia ………….

Produkt (rodzaj) ……………………………

Zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową. Niezgodność Towaru z umową polega na: ……………………. Niezgodność została stwierdzona przeze mnie w dniu ……………………..

Z uwagi na powyższe, proszę o: ………………(roszczenie).

Imię i nazwisko………………….

Adres Klienta …. .………………

Data i podpis Konsumenta:

………………………………………..

Regulamin sklepu internetowego www.adakupczak.pl

Obowiązuje od dnia 02.01.2023 rok

1. Zagadnienia wstępne.

Sklep Internetowy www.adakupczak.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

2. Definicje.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wprowadza się definicje następujących pojęć w nim użytych:

2.1. Sprzedawca – Adrianna Kupczak

2.2. Dane kontaktowe Sprzedawcy: Adrianna Kupczak ul. Grobla 76, 34-360 Węgierska Górka, NIP: 5532581589, www.adakupczak.pl, kontakt@adakupczak.pl, +48 664 055 543.

2.3 Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznaje zdolność prawną nabywająca Towary w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

2.4. Konsument- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nabywająca Towary Sprzedawcy nie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

2.5. Kupujący– Klient oraz Konsument.

2.6 . Towary, produkty- produkty Sprzedawcy znajdujące się w zakładce Katalog produktów na stronie internetowej Sprzedawcy Adrianny Kupczak zawierającej nazwy Towarów oraz ceny.

2.7. Sklep- serwis internetowy sklepu internetowego www.adakupczak.pl Sprzedawcy prowadzony pod adresem ul. Grobla 76, 34-350 Węgierska Górka, strona www.adakupczak.pl.

2.8. Koszyk- zakładka znajdująca się na stronie internetowej Sklepu, do której Kupujący dodają Towary, które chcą nabyć.

2.9. Dostawa– usługa transportowa realizowana przez Sprzedawcę, w ramach której Sprzedawca doręcza Kupującemu zakupiony Towar na wskazany przez niego adres zgodnie z cennikiem dostaw znajdującym się w zakładce Sklep na stronie internetowej Sklepu.

2.10. Zamówienie- dokonanie przez Kupującego wyboru Towarów, które chce nabyć za pośrednictwem Sklepu, zawierającego listę wybranych przez Kupującego Towarów, ich ceny, sposób dostawy, adres Kupującego lub inne miejsce wydania Towarów oraz sposób płatności, po potwierdzeniu którego dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy sprzedaży.

2.11. Dowód zakupu- paragon, faktura, potwierdzenie przelewu, potwierdzenie płatności kartą dokumentujące sprzedaż Towarów.

2.12. Regulamin- niniejszy dokument.

2.13. Strony– łącznie Sprzedawca i Kupujący.

3. Oświadczenia Sprzedawcy oraz Gwarancja.

3.1. Sprzedawca oświadcza, że oferowane przez niego Towary:

a. zostały wyprodukowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz także zgodnie z normami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Sprzedawcy;

b. mają jakość umożliwiającą Kupującemu oraz innym osobom trzecim ich używanie zgodnie z ich przeznaczeniem;

c. spełniają warunki bezpieczeństwa określone przez normy polskie lub właściwe przepisy UE.

3.2. Sprzedawca oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego o rękojmi, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli istnienie wady Towaru zostanie stwierdzone po upływie 2 lat od jego wydania;

3.3. Sprzedawca oświadcza, że sprzedawane Towary nie naruszają praw osób trzecich tj. prawa do znaku towarowego.

3.4. Ceny Towarów określone w Katalogu produktów są wyrażone w walucie polskiej i stanowią kwoty brutto. Ceny Towarów nie zawierają kosztów Dostawy.

3.5. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami/w granicach Unii Europejskiej po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sprzedawcą w celu omówienia szczegółów dostawy i płatności.

3.6. Sprzedawca udziela gwarancji na oferowane przez siebie Towary. Szczegółowe postanowienia dotyczące treści gwarancji i jej zakresu są zawarte w katalogu produktów odnośnie do każdego Towaru.

3.7. Sprzedawca oświadcza, iż w zakresie umów zawieranych z Kupującymi będącymi konsumentami stosuje kodeks dobrych praktyk w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

4. Składanie zamówień oraz zawarcie umowy sprzedaży.

4.1. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, co musi zostać potwierdzone poprzez zaznaczenie odpowiedniej ikonki pojawiającej się na stronie internetowej Sklepu przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

4.2. Kupujący może złożyć Zamówienie 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

4.3. Kupujący aby dokonać zamówienia musi korzystać z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari itp.

4.4. Kupując chcąc złożyć zamówienie powinien dokonać kolejno następujących czynności:

a. wybór Towarów w Katalogu Produktów;

b. dodanie wybranych Towarów do Koszyka

c. dokonanie wyboru sposobu płatności

d. dokonanie wyboru rodzaju dostawy oraz miejsca wydania Towarów

e. złożenie Zamówienia poprzez jego potwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam złożenie zamówienia i płacę”.

4.5. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem następuje w chwili złożenia Zamówienia.

4.6. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia.

4.7. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e – mail informację o otrzymaniu zamówienia oraz dołącza fakturę.

4.8. Sprzedawca przystępuje do realizacji złożonego przez Kupującego Zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy.

4.9. Dostawa zamówionego Towaru do Kupującego następuje w terminie od zaraz do 7 dni roboczych, przy czym bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu, w którym Sprzedawca przystąpił do realizacji Zamówienia. Najczęściej finalizacja zamówienia odbywa się od razu po dokonaniu wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy.

4.10. W ramach Dostawy Sprzedawca załącza do zakupionego Towaru także Dowód zakupu oraz Zamówienie.

4.11. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają Regulamin oraz Oferta.

4.12. Produkty w Sklepie internetowym:

a) konsultacje online

b) kursy, szkolenia i webinary online

c) ebooki

d) warsztaty online i stacjonarne

4.13. Warunki realizacji produktów i usług w Sklepie internetowych określa niniejszy Regulamin oraz Oferta znajdująca się w Sklepie internetowym.

5. Cena.

5.1. Cena jest ceną netto i nie obejmuje podatku VAT (jestem podmiotem zwolnionym z VAT na mocy art. 113, ust. 1 i 9 ustawy o VAT). Wówczas wystawiona faktura będzie wystawiona bez VAT.

5.2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

5.3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.

5.4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.

6. Zasady realizacji zamówień.

Produkty elektroniczne

6.1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.

6.2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony do pobrania po zakończeniu płatności lub zostanie wysłany link do jego pobrania na wskazany adres mailowy lub zostaną wysłane dane do logowania na platformę kursową znajdującą się na www.adakupczak.pl. 

6.3. W przypadku Produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie i materiały te będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika z Oferty.

6.4. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do webinarów/ nagrań na żywo, Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i Oferty.

6.5. O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy, a liczba pobrań produktu to 3 pobrania.

6.6. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

6.7. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową.

6.8. Po otrzymaniu ebooka i pobraniu go nie uwzględnia się zwrotu i reklamacji. Po otrzymaniu danych do logowania w panelu kursanta, link do nagrania itp. nie uwzględnia się zwrotu i reklamacji.

Konsultacje

6.9. Szczegółowe informacje dotyczące usługi konsultacji znajdują się w Ofercie.

6.10. Szczegóły dotyczące trwania konsultacji i ilości znajdują się w Ofercie.

6.11. Konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu przez Klienta terminu ze Sprzedawcą drogą e-mailową) – o ile nic innego nie wynika z Oferty.

Klient może skorzystać z konsultacji nie później niż w terminie 3 miesiące od dnia zakupu, o ile nic innego nie wynika z Oferty.

6.12. Istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu konsultacji. Warunkiem zmiany jest odwołanie konsultacji najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem i ustalenie nowego terminu konsultacji. W przypadku nieodwołania konsultacji zgodnie z ww. zasadami, konsultacja zostanie uznana za wykonaną. Zmiana terminu konsultacji powinna nastąpić e-mailowo na wskazany w Regulaminie adres e-mail.

6.13. Po zakupie wybranego pakietu konsultacji Klient do 7 dni od dnia zakupu otrzymuje na wskazany adres e-mail instrukcje dalszego postępowania: 

a) wypełnienie wywiadu oraz oświadczenia i RODO

b) na podstawie wywiadu Klient otrzymuje zalecenia badań do wykonania i wstępny termin konsultacji do 5 dni od dnia przysłania ww. dokumentacji

c) minimum 5-7 dni przed planowaną konsultacją Klient ma obowiązek przesłać wyniki aktualnych badań

d) konsultacja odbywa się na Google Meet lub na WhatsApp, a reguluje ją informacja zawarta w Ofercie

6.14. Konsultacja w pakiecie PREMIUM trwa 5 miesięcy. Współpraca rozpoczyna się z dniem zakupu współpracy. Klient ma do wykorzystania konsultację i konsultacje kontrolne do 5 miesięcy od dnia rozpoczęcia współpracy. Jej proces przebiega jak w punkcie 6.12, a jej zasady reguluje Oferta.

6.15. Każdy pakiet współpracy rozpoczyna się i liczony jest od dnia złożenia zamówienia i, jak wyżej, czas na podjęcie działań dot. współpracy przez Klienta, to 3 miesiące od dnia zakupu. 

7. Prawo odstąpienia od umowy.

7.1. Stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta („Prawo konsumenta”) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa Konsumenta.

7.2. Bieg wskazanego 14 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy przez Konsumenta rozpoczyna się od dnia zwarcia umowy. Termin jest zachowany, jeśli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie woli o odstąpieniu pocztą lub za pośrednictwem wiadomości e – mail na adres Sprzedawcy wskazany na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

7.3. Konsument może odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy zakupiony przez niego Towar nie został użyty. Rozumie się przez to produkt fizyczny, nie wirtualny.

7.4. Po dokonaniu skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest traktowana jako niezawarta.

7.5. Po skutecznym odstąpieniu od umowy Sprzedawca anuluje dostęp Konsumentowi do zakupionego i zwróconego Towaru.

7.6. Konsument pokrywa koszty wysyłki zwróconego Towaru oraz ponosi ryzyko związane ze zwrotem Towaru.

7.7. Na Konsumencie spoczywa odpowiedzialność odszkodowawcza za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

7.9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.12. Stosownie do treści art. 38 Prawa Konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

c. po pobraniu plików, zalogowaniu się do panelu kursanta, uczestnictwa w warsztatach

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, produkty cyfrowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

k. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Reklamacja.

8.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanych Towarów (wyłączenie na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

8.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumentów z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanych Towarów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

8.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne związane z funkcjonowaniem strony internetowej (płatności internetowe, WordPress i wtyczka Wo Commerce, MailerLite, hosting itd.) i opóźnienia, na które nie ma wpływu. Zrobi jednak wszystko, co w jego mocy, aby rozwiązać dany problem i usterkę.

8.4. W celu skorzystania z prawa reklamacji, Konsumenci powinni wypełnić formularz reklamacyjny zamieszczony w na stronie internetowej Sklepu (formularz dostępny pod regulaminem) oraz przesłać go Sprzedawcy pocztą lub za pośrednictwem wiadomości e – mail zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt 2.2 Regulaminu.

8.4. Niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca ustosunkuje się do niej – w przypadku Konsumenta – nie później niż w terminie 14 dniu roboczych. Po bezskutecznym upływie tego terminu reklamację poczytuje się za zasadną.

8.5. Towary w ramach rozpoznawania reklamacji powinny zostać przekazane przez Kupującego Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 2.2 Regulaminu.

8.6. Reklamacja zostaje rozpatrywana indywidualnie ze względu na charakter cyfrowy oferowanych usług. I musi zostać zatwierdzona przez Sprzedawcę po wnikliwej weryfikacji reklamacji.

9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

9.1. Polityka prywatności oraz kwestie bezpieczeństwa danych osobowych mające zastosowanie do Regulaminu zostały uregulowane w dokumencie „Polityka prywatności” znajdującym się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Polityka prywatności.

10. Pozasądowe rozwiązywanie sporów – Internetowe rozstrzyganie sporów (ODR).

10.1. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Sprzedawca, a Konsumentem mające źródło w złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu powinny zostać w pierwszej kolejności rozstrzygane ugodowo.

10.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

10.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl.
10.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

11. Prawo do korzystania z utworów (licencja). Prawo autorskie.

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego (w szczególności sprzedawanych w Sklepie Internetowym treści cyfrowych) i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom trzecim, od których Sprzedawca uzyskał wymagane prawem zezwolenia.

11.2. Poniższe postanowienia Regulaminu mają na celu określenie zasad udzielania licencji Klientowi przez Sprzedawcę na Produkty objęte ochroną Prawa Autorskiego, w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z Produktu.

11.3. Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

11.4. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w celach zarobkowych.

11.5. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszona i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania
Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu) oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

12. Prawa przedsiębiorcy.

12.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
12.2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
12.3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
12.4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
12.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
12.6. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
12.7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
12.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11. Facebook Pixel Custom Audience.

13.1. Na naszej stronie internetowej używamy tzw. Facebook Pixel, narzędzie platformy Facebook, będącej własnością
Facebook Inc., z siedzibą w 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bądź w przypadku użytkowników z Europy, Facebook Ireland Ltd., z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, która prowadzi działalność jako „Facebook”.
13.2. Funkcja ta służy do prezentacji reklam („Facebook-Ads”) w ramach wizyt w sieci Facebook, dopasowanych do zainteresowań naszych odwiedzających.
13.3. Zależy nam, aby nasze reklamy odpowiadały potencjalnym zainteresowaniom użytkowników. Ponadto, za pomocą narzędzia Facebook Pixel możemy przeanalizować działanie reklam, w celach statystycznych oraz badań rynkowych, poprzez sprawdzenie jak wielu użytkowników klika w reklamy Facebooka.
13.4. Facebook Pixel jest uruchamiany przez serwis Facebook po wejściu na naszą stronę i może zapisywać tzw. pliki cookie na Państwa urządzeniu. Kiedy zalogują się Państwo w serwisie Facebook, informacje zostaną przyporządkowane do osobistego konta użytkownika. Zebrane przez Pixel dane nie umożliwiają ustalenia tożsamości użytkownika.
13.5. Ściąganie i przetwarzanie danych przez Facebook podlega zasadom ochrony danych Facebook. Więcej informacji pod linkiem.

14. Konto użytkownika w panelu kursowym.

14.1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawcy po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto po zakupie danego Produktu. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.

14.2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika.

14.3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie Użytkownika.

14.4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące

Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.

14.5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny tylko w sytuacji, gdy nie logował się do Konta (rozumie się przez to korzystanie z zasobów Konta tj. kursy, warsztaty itd.)

14.6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.

14.7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:

  • z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;

  • bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

15. Dane osobowe.

15.1. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej w zakładce Polityka prywatności.

16. Opinie o produktach wyświetlane w Sklepie.

16.1. W ramach strony internetowej reprezentowane są opinie Klientów. Sprzedawca dochowuje wszelkiej staranności, by opinie oparte były na rzeczywistych odczuciach Klientów.

16.2. Prezentowane na stronie internetowej opinie są weryfikowane i pochodzą wyłącznie od osób, które korzystają z produktów Sprzedawcy.

16.3. Opinie w Sklepie pochodzą również od zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie klientów np. do social mediów. Są prezentowane w formie opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi Klienta lub w formie pozbawionej wizerunku i danych Klienta.

16.4. W jaki sposób Sprzedawca weryfikujemy opinie? Sprzedawca kontaktuje się z osobami, które je wystawiły z podziękowaniem czy prośbą o zgodę na publikację opinii. Jeśli Sprzedawca nie jest w stanie zweryfikować podmiotu, który wystawił opinię- nie zamieszcza jej na stronie internetowej.

16.5. W przypadku pytań dotyczących opinii można kontaktować się pod adres kontakt@adakupczak.pl.

17. Postanowienia końcowe.

17.1. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu lub jego części, o czym poinformuje Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem – nie krótszym niż 7 -dniowym.

17.2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

Załącznik nr 1.


Wzór formularza odstąpienia od umowy (dla Konsumenta)
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy w formie papierowej z odręcznym podpisem)

                                       Adresat…………………………

Ja, niżej podpisany, informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów/usług: ………………

Data zawarcia umowy: …………………………
Data otrzymania produktu: ……………………..
Imię i nazwisko Konsumenta: …………………
Adres Konsumenta: ………………………..
Adres e-mail: ……………………………..


Data i podpis Konsumenta

…………………………………..

Załącznik nr 2.

Wzór formularza reklamacji (dla Konsumenta)

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku niezgodności Towaru z Umową)

Dotyczy zamówienia nr: ………… z dnia ………….

Produkt (rodzaj) ……………………………

Zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową. Niezgodność Towaru z umową polega na: ……………………. Niezgodność została stwierdzona przeze mnie w dniu ……………………..

Z uwagi na powyższe, proszę o: ………………(roszczenie).

Imię i nazwisko………………….

Adres Klienta …. .………………

Data i podpis Konsumenta:

………………………………………..